Technické služby

Frenštát pod Radhoštěm

Technické služby Vybudování nového sběrného dvora
Vybudování nového sběrného dvora

Vybudování sběrného dvora ve Frenštátě pod Radhoštěm

 
 
 

V Programu rozvoje města 2011 – 2015 je uveden požadavek na zvýšení efektivity třídění odpadů reorganizací sběrného dvora. Ve městě zatím funguje pouze sběrné místo. V roce 2012 byla zpracována analýza potenciálu tvorby odpadů, jejíž výsledky podporují předpoklad o možnosti zvýšení budoucí efektivity řešení komunálního odpadu města vybudováním sběrného dvora. Přínosy se projeví v dlouhodobém časovém horizontu zejména návazně na připravované podmínky nové legislativy, jejímž záměrem je snížení objemu skládkování komunálního odpadu do roku 2020.

 

V roce 2013 byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení a v lednu 2014 vydáno územní rozhodnutí na stavbu sběrného dvora. Odhadované stavební výdaje činí 15 mil. Kč bez DPH. Navrhované stavebně technické řešení pro vybudování sběrného dvora zahrnuje zpevnění a zasíťování ploch sběrného místa, zastřešené kóje na různé druhy odpadu, velkoobjemové kontejnery na různé druhy odpadu, pracoviště obsluhy sběrného dvora, automobilovou váhu a nákup nakládače pro manipulaci s odpadem ve sběrném dvoře.

 

Na financování výstavby sběrných dvorů poskytuje v tomto programovém období dotační podporu Operační program životní prostředí. V lednu 2014 jsme podali žádost o poskytnutí dotace. Maximální výše dotace činí až 90 % způsobilých výdajů projektu. Realizace projektu je plánována v návaznosti na vyhodnocení žádostí o dotaci a následné ukončení veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací v průběhu roku 2015.

 

 

sd 1

sd 2

sd 4

sd 5

sd 6